ค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

เซเป็ด


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5
 • พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวสาร อบต. เซเป็ด

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการหรือต...
แสดง 1 ถึง 20 จาก 97 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.88-005 สายทางบ้านจิกสูง - โนนแม่เมาะ ตำบลเซเป็ด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้าย จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 23 มิ.ย. 2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.88-009 สายทางบ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 5 - บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเซเป็ด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้าย จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 23 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.88-005 สายทางบ้านจิกสูง - โนนแม่เมาะ ตำบลเซเป็ด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้าย จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 23 มิ.ย. 2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.88-009 สายทางบ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 5 - บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเซเป็ด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้าย จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 23 มิ.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 147 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  1,026
  จำนวนหมู่บ้าน
  10
  พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
  21,968
  ประชากรรวม
  3,379

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP