ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้โดย

 

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP