เขตการปกครองและประชากร

ปรับปรุงล่าสุด 23 ก.พ. 2023 09:32:14 317

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 ม่วงธง 50 65 73 138
2 เซเป็ด 113 235 220 455
3 โพธิ์เป็ด 144 224 243 467
4 โพนสิม 98 186 165 351
5 นาเดื่อ 122 191 211 402
6 เสาธงใหญ่ 133 219 219 438
7 บ่อดูน 108 161 158 319
8 นาแค 65 128 122 250
9 ทุ่งมุ่ง 58 106 103 209
10 จิกสูง 135 185 165 350
รวม 1,026 1,700 1,679 3,379

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP