อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.พ. 2023 16:13:34 498

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภาตำบลตามสมัยประชุม

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP