ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
30 ต.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เซเป็ด 54
แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service :OSS)...
ลงตรวจเยี่ยมสนามกีฬาอำเภอตระการพืชผล
12 มิ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เซเป็ด 42
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 รองอธิบดี กรมพลศึกษา นางวนิดา  พันธ์สะอาด  ลงตรวจเยี่ยมสนามกีฬาอำเภอตระการพืชผล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP