ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2531
18 มิ.ย. 2024 17:47:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เซเป็ด 15
          ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ความปลอดภัยของสังคมในวงกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  ดังนั้นการแก้...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 ม.ค. 2024 15:47:40 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เซเป็ด 123
  ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด 
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
30 ต.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เซเป็ด 231
แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service :OSS)...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP