ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร

13 มิ.ย. 2024 17:42:26 กิจกรรม อบต.เซเป็ด 59

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีจันทร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ประกอบด้วย กิจกรรมที่กระทำเพื่อระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตริย์ (ก่อนเคารพธงชาติ) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ การแผ่เมตตา และยืนสงบนิ่ง (ทำสมาธิ)  กิจกรรมกล่าวบทพิจารณาก่อนรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ โดยมีกติกาว่าไม่ส่งเสียงดัง/ไม่หกเลอะเทอะ/ไม่เหลือเศษอาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 นาทีก่อนเข้าเรียน หรือก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวิชา

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP