วันยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2531

18 มิ.ย. 2024 17:47:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เซเป็ด 71

          ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ความปลอดภัยของสังคมในวงกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจำเป็นต้องดำเนินการในหลายรูปแบบ ทั้งการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในทุกภาคส่วน และการช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ให้กลับมาเป็นคนดี เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”
          การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อจุดกระแสสังคมให้ตื่นตัว สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและพื้นที่ปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น ต้องกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักต่อต้านยาเสพติดและ ปรับกรอบความคิด ทัศนคติพฤติกรรม สร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานจุดประกายความคิดที่ดีของเยาวชน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP