ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
บ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
โทร: 045959929
E-mail: [email protected]
นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โทร. 066-0753355
นายบุญศรี กันทะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โทร. 081-0691904
นายมนูญ ส่องแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โทร. 085-7730896
นางสาวกานต์ชนิด หลุมทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โทร. 098-1915176

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP